India 7 - with Alex Kountouris (Australian cricket physio) and Justin Cordy (now Carlton head of performance) in Mumbai

India 7 - with Alex Kountouris (Australian cricket physio) and Justin Cordy (now Carlton head of performance) in Mumbai